රියදුරු බලපත්‍

රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළ දමමින් ඊයේ (10) ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව...