රැඳවියන් බැලීම සඳහා

අද සිට දින 03ක් රැඳවියන් බැලීම සඳහා විශේෂ අවස්ථාවක්

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් අද (13) සිට දින 03ක් රැඳවියන් බැලීම සඳහා විශේෂ අවස්ථාවක් ලබාදීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර...