රාජාංගන ජලාශය

රාජාංගන ජලාශයේ වාන් දොරටු 2ක් විවෘත කරයි

වර්ෂාව හේතුවෙන් රාජාංගන ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර තිබෙනවා. ජලාශය භාර වාරි ඉංජිනේරු කාර්යාලය සඳහන් කළේ, අඩි දෙක බැගින්...