රාජ්‍ය සේවක

සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ට අද වැටුප් ලැබෙන බවට නිවේදනයක්

නියමිත පරිදි සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් අද දිනයේ ගෙවීමට කටයුතු කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළා. ඒ...

රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වයස 60ට සීමා කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 60 ට සීමා කිරීමට රජය ගත් තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද (14) නිකුත් කෙරේ....