රනිල්

“තාක්ෂණික දැනුමෙන් අපේ ආරක්ෂක හමුදාව සන්නද්ධ කළ යුතුයි”

අනාගතයේදී  භූමියේ, ගුවනේ ‍, මුහුදේ පමණක් නොව සයිබර් අවකාශයේද යුද්ද සිදුවිය හැකි බැවින් එවැනි  තාක්ෂණික යුද්ධයකට අවශ්‍ය දැනුමින් අපේ විරුවන්...