රට ළුෑණු සහ අර්තාපල්

රටළුෑණු, අර්තාපල් සහ සුදුසීනි තොග මිල අඩුවේ

පිටකොටුව තොග වෙළඳපොලේ ආනයනික රට ළුෑණු සහ අර්තාපල්වල තොග මිල පහළ ගොස් තිබෙනවා. අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ ආනයන...