ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත

ලබන වසරේ සිට සියලුම පාසල්වල පළමු වසරේ සිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමට කටයුතු කෙරෙන බව අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල්...