යුරෝපා සංගමය

යුරෝපා සංගමයෙන් පණිවිඩයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව පෙර නොවූ විරූ අභියෝගවලට මුහුණ දී සිටින මොහොතක, අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණමය ක්‍රියාවලියක් සහිතව එම අර්බුදය සාර්ථකව ජය ගනිමින්...

යුරෝපා සංගමයෙන් යුරෝ මිලියන 1.5ක ආධාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ-ආර්ථික අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා යුරෝපා සංගමය (EU) යුරෝ මිලියන 1.5 මානුෂීය ආධාර නිකුත් කර තිබෙනවා. යුරෝපා සංගමය...