යුක්රේනයට තවත් මිසයිල ප්‍රහාර

රුසියාවෙන් යුක්රේනයට තවත් මිසයිල ප්‍රහාර රැසක්

රුසියාව, යුක්රේනයේ නගර රැසක යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කර මිසයිල ප්‍රහාර එල්ල කිරීමත් සමඟ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටිනවා. බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය...