යාපනය මහ නගරසභාව

යාපනයේ නව නගරාධිපතිගේ අයවැය යෝජනාව පරාදයි

යාපනය මහ නගරසභාවේ නව නගරාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ 2023 වර්ෂය සදහා වූ අයවැය යෝජනාව පරාජය වී තිබෙනවා. අදාල අයවැය යෝජනාව...