මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

මේ වසරේ නව මෝටර් රථ ලියාපදිංචියේ අඩුවීමක්

නව මෝටර් රථ ලියාපදිංචිය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 36.3%කින් පහත වැටී තිබෙනවා. 2021 වසරේ ජනවාරි මස සිට ඔක්තෝම්බර් මස දක්වා වාහන...