මෙක්සිකෝවේ

මෙක්සිකෝවේ කර්මාන්තපුරයක වෙඩි තැබීමකින් දස දෙනෙකු මරුට

මධ්‍යම මෙක්සිකෝවේ කර්මාන්ත පුරයකට ඇතුළු වූ පිරිසක් සිදු කළ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. ආයුධ සන්නද්ව පැමිණි...