මූල්‍ය අරමුදල

මූල්‍ය අරමුදල චීනයෙන් තවත් සහතිකයක් ඉල්ලයි

චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති වසර දෙකක ණය සහන කාලය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන...