මුව ආවරණ

දූවිලි අංශු අඩුවුණත් නැවත දැනුම්දෙනතුරු මුව ආවරණ පළඳින්නැයි දැනුම් දීමක්

දූවිලි අංශුවල බලපෑමෙන් ඇති වූ වායු දූෂණ තත්වය අද වනවිට බොහෝදුරට අඩුවී ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්...