මිසයිල

උතුරු කොරියාව තවත් දිගු දුර බැලැස්ටික් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව දිගුදුර බැලැස්ටික් මිසයිලයක් මීට පැය කිහිපයකට පෙර අත්හදා බලා තිබෙනවා. මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීම සිදු කර ඇත්තේ, දකුණු...