මැතිවරණ

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන පක්ෂ අද මැතිවරණ කොමිසමට

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා අද මැතිවරණ කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබෙනවා. එම පක්ෂවල මහලේකම්වරුන්ට හෝ නියෝජිතයින්ට අද මැතිවරණ...