මැතිවරණ කොමිසම

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා මැතිවරණ කොමිසමටසම

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම පක්ෂවල මහලේකම්වරුන්ට හෝ නියෝජිතයින්ට...