මැතිවරණය

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසම අධිකරණයට දන්වයි

එළඹෙන මාර් තු 09 වැනි දිනට පැවැත් වීමට නියමිත ව තිබෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල් සහ අනෙකුත්...