මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට නව සභාපතිවරයෙක්

අල්ලස් ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අල්ලස් හෝ දූෂන චෝදනා විමර්ෂන කොමිෂන් සභාව මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති නොයෙල්...