මාරක අනතුර

ජීවිත දෙකක් බිලිගත් මාරක අනතුර

හයිලෙවල් මාර්ගයේ කොස්ගම අලුත් අම්බලම ප්‍රදේශයේ දී ත්‍රීරෝද රථයක් සහ බහාලුමක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි ට්‍රක් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවු...