මානව හිමිකම්

“ශ්‍රී ලංකාව ගැන මානව හිමිකම් වාර්තාවේ ඇති චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා!”

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංධානය, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව ඊයේ (12) මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ...