මානව හිමිකම් කොමිසම

විදුලිබල ලේකම්වරයා සහ උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති මානව හිමිකම් කොමිසමට

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සහ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා අද, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත කැඳවා...