මහින්ද අමරවීර

කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර වනජිවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙයි

වනජිවි සහ වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළා. වෙනත් අයෙකු එම තනතුරට...

හොඳම සහල් ශ්‍රී ලංකාවේ – කෘෂිකර්ම ඇමති

ආසියාවේ හොඳම සහල් තිබෙන රට ශ්‍රී ලංකාව බවත් විදෙස් රටවලින් සහල් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර...