මහින්ද අමරවීර

හොඳම සහල් ශ්‍රී ලංකාවේ – කෘෂිකර්ම ඇමති

ආසියාවේ හොඳම සහල් තිබෙන රට ශ්‍රී ලංකාව බවත් විදෙස් රටවලින් සහල් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර...