මහින්ද අමරවීරට

ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත ඇමති අමරවීරට

වසර ගණනාවක් තිස්සේ මෙරට කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රවේ අඩුපාඩුවක් ව පැවැති ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත මේ වන විට සකස් කර අවසන්...