මහබැංකුව

මෙරට නිල විදේශ සංචිත පිළිබඳ මහබැංකුවෙන් නිවේදනයක්

2022 අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.9ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා. මේ අතර,...