මහනුවර

මහනුවර පූර්ණ සංවර්ධිත නගරයක් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ඓතිහාසික මහනුවර නගරය විධිමත් ලෙස පුර්ණ සංවර්ධිත නගරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ...