මත්පැන් ප්‍රමිතිය

මත්පැන් ප්‍රමිතිය සොයන රසායනාගාරය කඩිනමින්

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු මධ්‍යසාර හඳුනා ගැනීම සහ ඊට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ම වෙනම රසායනාගාරයක්...