භූ කම්පනයක්

රික්ටර් මාපක 7ක භූ කම්පනයක් සිදුවෙයි

ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දූපතට උතුරු මුහුදේ භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා. මීට ටික වේලාවකට පෙර පෙරයි උතුරු මුහුදේ දී මෙම භූ කම්පනය...