භූමිතෙල්

භූමිතෙල් සීමා කිරීම ගැන ධීවර සංගම්වල විරෝධය

ධීවරයින්ට ලබා දෙන භූමිතෙල් ප්‍රමාණය සීමා කිරීමට ගෙන ඇති තීරණයෙන් තවදුරටත් එම කර්මාන්තය කඩාවැටෙනු ඇති බව පුත්තලම ඒකාබද්ධ ධීවර සමිතිය...