බොරතෙල්

බොරතෙල් මිල අඩුවෙයි

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව සියයට දෙකකට වැඩි ප්‍රතිශතයකින් තවදුරටත් පහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව ඩබ්ලිව්.ටී.අයි. වර්ගයේ බොරතෙල්...