බූරූ මූණා

බූරූ මූණාට විදෙස් ගමන් තහනමක්

රවිදු සංඛ ද සිල්වා හෙවත් බූරූ මූණාට විදෙස් ගමන් තහනමක් පනවා තිබෙනවා. පොලිසිය අවිස්සාවේල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට සිදු කළ කරුණු දැක්වීමකින්...