බුත්තල සහ වැල්ලවාය

බුත්තල සහ වැල්ලවාය භූ චලන ගැන විශේෂ අධ්‍යයනයක්

බුත්තල - වැල්ලවාය ප්‍රදේශවල ඊයේ සහ පසුගිය දිනවල ඇතිවූ භූ චලන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කරන බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ...