බුකර් සම්මානය

2022 බුකර් සම්මානය ශ්‍රී ලාංකික ලේඛක ශෙහාන් කරුණාතිලකට හිමි වෙයි

2022 සඳහා වන බුකර් සම්මානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික ලේඛක ශෙහාන් කරුණාතිලකට ඊයේ (17) හැකි වුණා. 2011 වසරේ තම පළමු...