බිත්තර

මිල තවත් අඩු කළ හැකි බව බිත්තර සංගමයක් කියයි

බිත්තරයක මිල තවදුරටත් අඩුකර හැකි බව අනුරාධපුර ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. බිත්තරයක මිල අඩු කිරීමත් සමඟ වෙළඳපලේ බිත්තර හිඟයක් ද...

බිත්තර ආනයනයේ දී ඉන්දිය රුපියල් භාවිතයට සැළසුම්

බිත්තර ආනයනයේ දී ඩොලර් වැය නොකර ඉන්දීය රුපියල් භාවිත කිරීමට සැළලසුම් කර තිබෙනවා. මෙරට සතු ඩොලර් සංචිත සීමිත වීම ඊට...

බිත්තර මිල තවත් ඉහළට

උත්සව සමයට සමගාමීව වෙළඳපොළේ වැටලීම් සිදුකළ ද බිත්තර සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත නොහැකි බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා. එවන්...

බිත්තර මිල ස්ථාවර කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

ස්ථාවර මිලක් යටතේ බිත්තර නිෂ්පාදකයින් බිත්තර ලබා දෙන්නේ නම් රුපියල් 53ක මිලට වෙළඳසැල් වෙත බිත්තර අලෙවියට ලබාදිය හැකි බව සමස්ත...