බැංකු සහ කොටස් වෙළෙඳපොළ

බැංකු සහ කොටස් වෙළෙඳපොළ පමණක් අද වැසෙයි

සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල කටයුතු අද (10) දිනයේ දී සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකෙරෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම් ප්‍රියන්ත මයාදුන්නේ මහතා පවසනවා....