බස් රථයකට ගල් ප්‍රහාරයක්

ලංගම බස් රථයකට ගල් ප්‍රහාරයක්

කොළඹ සිට යාපනය බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ ලංගම බස් රථයකට එල්ල වූ ගල් ප්‍රහාරයක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මාරවිල...