බන්දුල

මහා භාණ්ඩාගාරයේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩි බව ඇමති බන්දුල කියයි

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ මහා භාණ්ඩාගාරයට ආදායම් ලෙස රුපියල් බිලියන 147 ක් ලැබුණත් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 154 ක් වැය වී...