බන්දුල ගුණවර්ධන

ඇමති බන්දුල එළවළු සහ පළතුරු ප්‍රවාහනය පිළිබඳ වාර්තාව ඉල්ලයි

දුම්රිය මගින් එළවළු සහ පළතුරු ප්‍රවාහනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් කඩිනමින් සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල...