බඩඉරිගු

බඩඉරිගු ආනයනයේදී පනවා තිබූ බද්ද පහළට

ලංකා ත්‍රිපෝෂ සමාගමේ ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය බඩඉරුඟු ආනයනය වෙනුවෙන් මෙතෙක් බඩඉරිගු ආනයනයේදී පනවා තිබූ බද්ද අඩුකර තිබෙනවා. ඒ අනුව...