බංගලාදේශය ලංකාව

ණය ගෙවන්න බංගලාදේශය ලංකාවට කල් දෙයි

විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම යටතේ ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයෙන් ගත් ඩොලර් මිලියන 200ක ණය මුදල ගෙවීමේ කාලය යළි දීර්ඝ කර තිබෙනවා. බංග්ලාදේශ...