පෞද්ගලික බස්

පෞද්ගලික බස් හා ලංගම බස් අද සිට වැඩි වශයෙන් ධාවනයට

අද දිනයේදී දිවයින පුරා සියයට 100 ක බස්රථ ධාවනයක් සිදුකිරීමට සැලසුම් කරන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. සංගමයේ...