පොහොර

ලබන කන්නයේ සිට ගොවීන්ට පොහොර වෙනුවට මුදල්

ලබන කන්නයේ සිට වෙළඳපලෙන් පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ගොවීන්ට රජයෙන් මුදල් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ අවධානය යොමුවී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද...

පොහොර ගැන අවසන් තීන්දුව අද

මහකන්නයට අවශ්‍ය යූරියා පොහොර ආනයනය සඳහා තෝරා ගෙන ඇති සමාගම් කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා අද (10) අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත...