පොහොර

මහ කන්නයේ සිට පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා වව්චර් පත් නැහැ

එළඹෙන මහ කන්නයේ දී පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා වව්චර් පත් නිකුත් නොකරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා. ඒ...

වී වගා කරන ගොවීන්ට පොහොර මිල දී ගැනීමට සහනාධාර වවුචරයක්

යල කන්නයේ වී වගා කරන ගොවීන්ට රසායනික හෝ කාබනික පොහොර මිල දී ගැනීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සහනාධාර වවුචරයක් ලෙස ලබා...

ලබන කන්නයේ සිට ගොවීන්ට පොහොර වෙනුවට මුදල්

ලබන කන්නයේ සිට වෙළඳපලෙන් පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ගොවීන්ට රජයෙන් මුදල් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ අවධානය යොමුවී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද...

පොහොර ගැන අවසන් තීන්දුව අද

මහකන්නයට අවශ්‍ය යූරියා පොහොර ආනයනය සඳහා තෝරා ගෙන ඇති සමාගම් කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා අද (10) අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත...