පොහොට්ටුව

පුංචි ඡන්දයට පොදුජන පෙරමුණ පොහොට්ටුවෙන්ම එයි

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ බහුතර පළාත් පාලන ආයතනවලට පොහොට්ටුව ලකුණින් තරඟ වඳින බව එහි මහලේකම් සාගර...