පොලිස්

පොලීසියේ හදිසි ස්ථාන මාරුවීම් කීපයක්

ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 07 දෙනෙකු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවා අවශ්‍යතා මත ස්ථාන මාරුකර තිබෙනවා. මෙහිදී ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එල්.එස්...

ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් 05 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම්

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ දැනුම් දීම පරිදි හදිසි සේවා අවශ්‍යතාවය සලකා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස්...

පොලිස් නිලධාරින් 9,000කට උසස්වීම්

පොලිස් නිලධාරින් 9,417දෙනෙකු මීලඟ තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට...