පොලිස්

පොලිස් නිලධාරින් 9,000කට උසස්වීම්

පොලිස් නිලධාරින් 9,417දෙනෙකු මීලඟ තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට...