පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තවත් සිසුවෙකු අතුරුදන්

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන තවත් සිසුවෙකු අතුරුදන්ව තිබෙනවා. එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ තෙවන වසරේ ඉගෙනුම ලබන පුලස්ථි ප්‍රමුදිත් පෙරේරා නමැති...