පෘතුගාලය

පෘතුගාලයට බලපා ඇති අධික උෂ්ණත්වයත් සමඟ ලැව්ගිනි

පෘතුගාලයට බලපා ඇති අධික උෂ්ණත්වයත් සමඟ ලැව්ගිනි තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා. උතුරු හා මධ්‍යම පෘතුගාලයේ ප්‍රදේශ රැසකින් ලැව්ගිනි වාර්තා වනවා. තත්ත්වය...