පූජකවරයෙකු අත්අඩංගුවට

තරුණියකට අතවර කළ පූජකවරයෙකු අත්අඩංගුවට

අසනීපයකට ප්‍රතිකාර කරන මුවාවෙන් තරුණියක් දූෂණය කළ කෝවිලක පූජකවරයෙකු ඔඩ්ඩුසුඩාන්පොලීසිය විසින් ඊයෙ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අදාළ තරුණිය වයස අවුරුදු 20ක්...