පුරන් කුඹුරු

අවුරුදු 5ක් තුළ කුඹුරු අක්කර 47,000ක් පුරන් වෙයි

අවුරුදු 05කට ආසන්න කාලයක් තුළ දී වගා නොකර අතහැර දමා ඇති පුරන් කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 47,000ක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ පවසනවා....