පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට

ජල නළයක් පුපුරා යාමෙන් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට

මාවනැල්ල - හෙම්මාතගම මාර්ගයේ වෑත්තෑව දක්වා අලුතින් එලන ලද ජල නළයක් පුපුරා යාමෙන් මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙනවා....