පිරමීඩ

පිරමීඩ ක්‍රමයට කෝටි 800ක් වංචා කළ ආයතන ප්‍රධානීන් 05 දෙනෙකුට වැඩ වැරදෙයි

පිරමිඩ ක්‍රමයට මුදල් ආයෝජනය කළ පිරිසකගෙන් රුපියල් කෝටි 800කට අධික මුදලක් වංචා කළැයි කියන පෞද්ගලික ආයතනයක ප්‍රධානින් පස් දෙනෙකුට විදෙස්...